Projekti društva


  1. Kapitalna ulaganja u lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.
    Sufinancirano sredstvima Grada Bakra www.bakar.hr

2. Rekonstrukcija lovačkog doma „Strgarnica“ na Tuhobiću financirano donacijama.
Popis donatora.
3. Nabava osiguranja šteta od divljači, Sufinancirano sredstvima za unapređenje i razvoj lovstva Primorsko-goranske županije za 2016. i 2017. godini www.pgz.hr

4. Edukacija lovočuvara i ocjenjivača trofeja za potrebe lovišta, Sufinancirano sredstvima za unapređenje i razvoj lovstva Primorsko-goranske županije za 2017. godini www.pgz.hr

5. Sanacija puta Satničko – Strgarnica k.č. 4864/2(SATNIČKO) , 4943/2 (ZA ŽARANJE), 6148/2(ZA ŽALAC), 6067/2 (STRGARNICA)
Sanacija šumskog puta od izletišta Satničko do lovačkog doma “Strgarnica” – 2020.

Sufinancirano sredstvima Primorsko-goranske županije www.pgz.hr i Grada Bakra www.bakar.hr

6. Sufinancirano sredstvima Grada Kraljevice www.kraljevica.hr
Projekt Sprečavanje šteta od divljači, pojačana prihrana divljih svinja radi zadržavanja divljači van područja naselja – 2017.
Projekt sprečavanje šteta od divljači i na divljači, izgradnja pojilišta „Milčevo“ za divljač radi zadržavanja divljači van područja naselja – iznad naselja Dvori (Šmrika) – 2018.
Projekt Sprečavanje šteta od divljači, pojačana prihrana divljači radi zadržavanja divljači van područja naselja – 2019.
Projekt Sprečavanje šteta od divljači, pojačana prihrana divljači radi zadržavanja divljači van područja naselja – 2020.